ładowanie
.

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Szanowni Czytelnicy,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U UE.L. z 2016 r. Nr119) dalej RODO dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, Korzenna 342, 33-322 Korzenna.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej pod adresem – iod_rodo@vp.pl, Marcin Wojnarowski

 3. Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 4. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj. w celu:

 • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);

 • udostępniania materiałów bibliotecznych;

 • statystyki;

 • promocji czytelnictwa i biblioteki;

 • windykacji.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz biblioteki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).

 4. Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek .

 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO: uodo.gov.pl

Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony