ładowanie
.

Moja mała wielka ojczyzna

poklefs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Moja mała wielka ojczyzna” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu uczestnictwa w formach edukacji kulturalnej oraz wiedzy dotyczącej kultury regionu u 28 dzieci (K:14, M:14) z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Łyczanej i Janczowej poprzez organizację zajęć edukacyjnych z zakresu etnografii (tańca, śpiewu, specyfiki kultury ludowej) oraz promocję nabytych przez BO umiejętności w społeczności wiejskiej gminy Korzenna do końca czerwca 2011 r.

Cele szczegółowe to:

 1. wzrost wiedzy i umiejętności u 28 BO objętych wsparciem w zakresie form tańca i śpiewu pogórzańskiego i lachowskiego
 2. wzrost wiedzy i umiejętności u 28 BO objętych wsparciem w zakresie rozpoznawania specyficznych cech etnograficznych regionu (w stroju, tradycjach, tańcu, obrzędowości) w porównaniu z sąsiednimi obszarami etnograf.
 3. wzrost poziomu aktywności kulturalnej  u 28 BO objętych wsparciem poprzez działania promocyjne-organizację pleneru etnograficznego oraz upowszechnienie występów BO w Gminie Korzenna

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 28 dzieci uczniów klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej w Łyczanej lub Janczowej, zamieszkujących teren Gminy Korzenna. Grupami preferowanymi w procesie rekrutacji są: dzieci pochodzące z rodzin korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej, dzieci z rodzin dotkniętych powodzią w 2010r., dzieci z rodzin, których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne, zrekrutowanych na podstawie dokumentów:

 1. Karty zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu
 2. Oświadczenia o zamieszkiwaniu w Gminie Korzenna dziecka ubiegającego się o uczestnictwo w projekcie – Zał. nr 2 do Regulaminu
 3. Oświadczenia o przynależności dziecka do grupy/grup preferowanych w rekrutacji - Zał. nr 3 do Regulaminu

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze projektu znajdującym się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej w dniach 7 – 21 wrzesień 2011r. od godziny 15.00 do 17.00.

W ramach projektu zaproponowane zostaną następujące rodzaje wsparcia:

 1. warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu kultury regionu - tańca, śpiewu, cech etnograficznych wyróżniających tutejszy region – 64 h szkoleniowe dla każdej z grup (zajęcia prowadzone będą w 2 grupach, dla każdej grupy 2 godziny szkoleniowe w tygodniu),
 2. 2 wyjazdy edukacyjne -wyjazdy do Krakowa na wybrany spektakl w teatrze oraz wybraną formę sztuki muzycznej /pokazujące profesjonalnych artystów na scenie/ - październik i maj,
 3. 3 spotkania z etnografem znającym specyfikę  etnograficzna tutejszego regionu - 9 h szkoleniowych ( listopad, luty, kwiecień)
 4. plener etnograficzny połączony z występami uczestników projektu o charakterze regionalnym – maj/czerwiec.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja
 3. Karta zgłoszenia
 4. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
 5. Oświadczenie o grupie
Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony