ładowanie
.

24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej

ZARZĄDZENIE Nr GBP- 021/12/ 2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej.

 

Na podstawie  art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 194),  w związku z art. 129 § 1, z art. 130 § 2 ustawy z dnia  16 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Z tytułu święta przypadającego w dniu 26 grudnia 2020 r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia), ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.

 

§2

 

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się czytelników i pracowników poprzez:

  • Wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych w placówkach bibliotecznych
  • Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony