ładowanie
.

2 kwietnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej

ZARZĄDZENIE Nr GBP-021/3/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej.

Na podstawie  art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 194),  w związku z art. 129 § 1, z art. 130 § 2 ustawy z dnia  16 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 2 kwietnia 2021 r. ( Wielki Piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej w zamian za ustawowo wolny dzień od pracy 1 maja 2021 r. ( Święto Pracy przypadające w sobotę)

§2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się czytelników i pracowników poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych w placówkach bibliotecznych
  2. Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

Małgorzata Tomasiak

Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony